birbaşa sıxılan 100% təbii şirələr sırasıdır

Şirənin istehsalı üçün «AZNAR» BSC tərəfindən istifadə olunan narlar: Azərbaycan Respublikasının Göyçay rayonunda ekoloji baхımdan ərverişli və təmiz yerdə yerləşən müəssisənin birbaşa yaхınlığında yetişdirilən açıq, parlaq konsentrat.
Şirənin hazırlanması üçün azərbaycan seleksiyaçıları tərəfindən yaradılan хüsusi çeşidlər: «Gülövşə», «Bala Mürsəl», «Nazik qabıq», «Şahnar», «Qırmızı qabıq» və sairə seçilir.
Narın tərkibində yüksək miqdarda karbohidratların (şəkərin), üzvi turşalıran və polifenolların olması nar meyvəsinin əsas хüsusiyyətləridir. Onlar ilə yanaşı narlarda tiaminin (vitamin B1), riboflavinin (B) və P maddəsinin - vitamin fəallığının, 15 müхtəlif amin turşularının, o cümlədən də 6 əvəzsiz maddələrin yüusəu faizi vardır.

Nektar

Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olan AZNAR müəssisəsinin müasir və texnoloji avadanlıqlarıda istehsal etdiyi bütün məhsullar yüksək qida və orqanoleptik xüsusiyyətlərə malikdirlər və daxil olmuş ilkin məhsulun bioloji əhəmiyyətini saxlayırlar. Biz zavodumuzun istehsal etdiyi bütün məhsullarında istənilən hər hansı bir kimyəvi konservantların, süni boyaq maddələrinin və aromatik maddələrin (aromatizatorların) olmamasına təminat veririk.

Souslar

Yüksək turşuluq xüsusiyyәtinә malik olan mədəni sortların meyvələrinin şirəsindən və yaxud meşə (cır) narlarından hazırlanır.
Balıq və ət yeməkləri zamanı istifadə olunur.
Meyvənin dənələrini əhatə edən meyvə əti sousun konsistensiyasının lazımi qatılığa malik olmasına imkan verir. 

Grante Tropic

Grante Tropic – təzə tropik meyvələrdən mükəmməl dada malik 100 % təbii şirə. 8 ekzotik meyvə və həmçinin kokos – kokos südü və ya kokos suyunu tropik meyvələri arasında arzu edənlər üçün.
(!) Təkrarsız və eksklüziv dad – avokado şirəsi